x

Křupavý krab

Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Křupavý krab s.r.o prioritou. Ochranu osobních údajů našich zákazníků považujeme za naši klíčovou povinnost a s osobními údaji zacházíme vždy výhradně v souladu s platnou právní úpravou. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů je stanoveno, jakým způsobem a za jakým účelem shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme vaše osobní údaje a jakým způsobem je chráníme. Společnost Křupavý krab s.r.o (dále jen "provozovatel") se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje poskytnuty zákazníkem nebo návštěvníkem webových stránek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v jeho pozdějších zněních, jako i v souladě s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR").

Zásady ochrany osobních údajů v souladu s GDPR

Základní informace

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout vám otevřeně informace o tom, jaké osobní údaje získáváme, jak s nimi zacházíme, z jakých zdrojů je získáváme, na jaké účely je využíváme, komu je můžeme poskytnout, jak dlouho je uchováváme a jaké jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany údajů.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány, zpracovávány a/nebo používány jen v případě, že to zákazník dovolil tím, že vložil závaznou objednávku nebo nařídil nebo povolil příslušné právní předpisy. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Za závaznou objednávku se považuje objednávka doručena fyzicky a doplněna podpisem zákazníka, zaslání objednávky e-mailem nebo vyplnění objednávky na webových stránkách provozovatele (online objednávání donášky nebo zadávání požadavků pomocí Inteligentního stolu). Za závaznou objednávku se považuje i telefonická nebo osobní objednávka, nebo objednávka zadaná jakýmkoliv jiným způsobem (například do chatu na webových stránkách), pokud je tato objednávka následně potvrzena řádným uhrazením faktury nebo zálohové faktury.

Údaje, které zákazník zadá při objednávce se přenáší zaheslované a jsou elektronicky uloženy (použitý šifrovací protokol: TLS 1.2, klíč: RSA 2048 bit, šifrování uživatelských dat: AES-256 (256 bit)). Zaměstnanci provozovatele jsou zavázaní udržovat utajení osobních údajů a mohou je zpracovávat jen za účelem a způsobem, který je definován v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Údaje, které zákazník zanechá se bez jeho výslovného souhlasu, který je možné kdykoliv odvolat, neodevzdají třetím stranám. Netýká se to odevzdání údajů provozovatele třetím stranám, které jsou pověřené technickou realizací objednávky resp. dodáním zboží nebo služby, pokud je to nutné pro dodání zboží nebo služby. Tyto třetí strany mohou použít osobní údaje zákazníka jen za účelem dodání zboží nebo služby (nejčastěji rozvoz jídel).

Zákazník nebo návštěvník webových stránek provozovatele je informován o pravidlech zpracování osobních údajů při objednávce a vždy, když provozovateli poskytuje některé osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách provozovatele kammedia.zavolatobsluhu.cz.

Provozovatel poskytuje své produkty a služby výhradně plnoletým a svéprávným osobám, které dosáhli věku minimálně 18 let. Taktéž zpracováváme osobní údaje výhradně plnoletých a svéprávných osob. V případě, že nesplňujete tyto podmínky a provozovatel takovou skutečnost odhalí, vaše osobní údaje budou smazány a taktéž profil na webových stránkách provozovatele. Provozovatel taktéž ukončí poskytování svých produktů a služeb osobám, které výše vzpomenuta kritéria nesplňují.

Pokud se vám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše otázky nebo námitky v oblasti ochrany osobných údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz.

Musím poskytnout provozovateli osobní údaje?

Poskytnutí osobních údajů je rovněž jako uzavření smlouvy nebo jiného obchodního vztahu s provozovatelem dobrovolné. Některé údaje jsou však nevyhnutelné na splnění zákonných povinností (například vedení účetní agendy) nebo jsou nevyhnutelné při poskytnutí služby a bez některých údajů provozovatel nedokáže poskytnout požadovanou službu nebo dodat požadované zboží. Osobní údaje, které by poskytovatel sbíral a zpracovával z důvodu jiného účelu než výše uvedeného, podléhají vždy osobnímu souhlasu zákazníka nebo návštěvníka webových stránek poskytovatele. Pokud nám zákazník nebo návštěvník webových stránek takový souhlas neposkytne, z důvodu jiného účelu než výše uvedeného nebudeme sbírat a zpracovávat osobní údaje.

Jaké osobní údaje zákazníka nebo návštěvníka webových stránek provozovatel zpracovává?

Aby bylo možné zákazníkovi poskytnout požadované zboží nebo služby, provozovatel získává a zpracovává tyto osobní údaje:

identifikační údaje zákazníka (obchodní jméno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, adresa provozovny/provozoven, všeobecné kontaktní údaje na společnost)adresa dodání zboží zákazníkovi a jiné údaje související s doručenímkontaktní údaje zákazníka nebo kontaktní údaje zákazníkem pověřených osob (jméno, email, telefonický kontakt)údaje o tom, které naše produkty nebo služby vám poskytujeme a jak je využívátezáznamy ze vzájemné písemné komunikace

Pro zkvalitňování služeb a webových stránek provozovatele, provozovatel získává a zpracovává osobní údaje prostřednictvým těchto služeb a použitých technologií:

Textové soubory cookiesGoogle Analytics

Detailní informace o těchto službách a technologiích jsou popsány dále v tomto dokumentu.

Na jaké účely provozovatel využívá a zpracovává osobní údaje?

Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů na splnění povinností, které mu ukládá zákon, na účely rokování o smlouvě a na poskytování služeb a zboží poskytovatele, na ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, na zabezpečení bezpečnosti provozovny a předcházení podvodům a na analýzy a vyhodnocování možných rizik.

Se souhlasem klienta zpracováváme údaje na marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu, tedy zahrnující profilování, nabídku produktů a služeb provozovatele.

Jakým způsobem zabezpečuje provozovatel ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou a provozovatel disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zabezpečujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jako i před jiným možným zneužitím. Všechny osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvně převzetých povinností, jsou vázané zákonnou nebo smluvní povinností o mlčenlivosti.

Z jakých zdrojů získává provozovatel osobní údaje?

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s rokováním o uzavření smlouvy a poskytováním služeb nebo zboží provozovatele nebo které jste v té stejné souvislosti poskytli našim zaměstnancům. Dále zpracováváme údaje, které jste nám poskytli při registraci na webových stránkách nebo při objednávce služeb nebo zboží. Takto získané osobní údaje využíváme výhradně na realizaci dodání požadovaných služeb a zboží a s tím související účetní a zákonem stanovenou agendu. Na základě vašeho osobního souhlasu nebo nastavení povolení používaných aplikací můžeme zpracovávat i další údaje, například z internetových prohlížečů, průzkumů spokojenosti a uživatelských testování.

Komu provozovatel poskytuje nebo postupuje osobní údaje?

Provozovatel postupuje osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem (např. kontrola účetní agendy), a pokud je to nevyhnutelné, na ochranu práv provozovatele (např. při vymáhání dlužné částky soudní cestou). Provozovatel může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zprostředkovatele. Zpracování je možné jen na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zprostředkovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám provozovatel. Údaje mohou postoupit i dodavatelům zabezpečujícím pro provozovatele služby, jako například rozvoz jídel. Přesný seznam zprostředkovatelů a dodavatelů, kterým se postupují osobní údaje, najdete na webových stránkách provozovatele. Se souhlasem zákazníka nebo na jeho příkaz je možné osobní údaje poskytnout i dalším osobám.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a postupování osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva, coby dotčené osoby. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenosnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o vymazání osobních údajů, pokud však není nutné je dále zpracovávat na splnění právních povinností nebo tehdy, když jsou potřebné, abychom vám mohli nadále poskytovat vámi objednané služby.

Jaké jsou Vaše možnosti omezit zpracování a postupování osobních údajů?

V případech, kdy provozovatel zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případech, kdy jsou vaše údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce proti zpracování údajů na marketingové účely vyhovíme vždy.

Kam se můžete obrátit pro další informace a kde můžete uplatnit případné námitky ohledně zpracování osobních údajů?

Zákazník nebo návštěvník webových stránek provozovatele má možnost se na nás kdykoliv obrátit telefonicky na čísle 277005000 nebo formou emailové správy na , kde dostane odpovědi na všechny otázky týkající se problematiky osobních údajů.

Web stránka používa analytický systém ClickTale. ClickTale zaznamenáva správanie náhodných návštevníkov stránky, t.j. kliknutia myšou, pohyby myši, rolovanie (tzv. scrolling), rovnako ako akýkoľvek text, ktorý návštevníci zadajú do polí formulárov. Z dôvodu ochrany informácií o návštevníkoch, všetky polia formulárov, ktoré obsahujú osobné alebo citlivé informácie (meno, e-mail, adresa,...), obsahujú kód, ktorý nám znemožňuje sledovať napísaný text. Takisto je znemožnené sledovať heslá, ktoré návštevníci zadávajú na tejto stránke. ClickTale teda nezhromažďuje osobné informácie a údaje. ClickTale sa nachádza len na web stránke www.ikelp.sk a nesleduje prezeracie návyky návštevníkov a ich pohyb po iných web stránkach. Informácie, ktoré získame od náhodných návštevníkov cez ClickTale, použijeme na analýzu našej web stránky s cieľom jej následnej úpravy tak, aby sa návštevníci na nej lepšie orientovali.

Viac informácií na stránke: Privacy Policy for Information Collected by the ClickTale Web. Analytics Service: www.clicktale.com/privacy_service.aspx. V prípade, že si neželáte byť ani len náhodne zaradení medzi návštevníkov, ktorí nám môžu pomôcť vylepšiť našu web stránku, môžete túto službu vypnúť na stránke: www.clicktale.net/disable.html.

Zásady používání souborů cookie

Používání cookies

Jednotlivé stránky portfólia společnosti používají cookies, které nám pomáhají zabezpečit lepší služby. Používáním stránek vyjadřujete provozovateli webových stránek souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. Návod na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče.

Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odeslané při návštěvě webových stránek a ukládané do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do záložky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory „cookie“, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Na stránkách mohou být použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné se ukládají ve vašem zařízení, dokud stránku neopustíte. Trvalé cookies zůstávají ve vašem zařízení do uplynutí jejich platnosti nebo do ručního vymazání. Doba, po kterou si informace ponecháváme, závisí na typu souborů cookie.

Na webových stránkách používáme několik typů cookies.

Základní soubory cookie
Tyto soubory cookie tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti nebo online platby. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů apod. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moct zaručit bezchybný chod stránek. Provozní soubory cookie
Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránku jste navštívili naposledy apod. Tyto cookies nám slouží na analýzu a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.
Funkční soubory cookie
Funkční soubory cookie nejsou nevyhnutelné, ale pomáhají nám vylepšit funkčnost našich webových stránek. Jde například o zapamatování nastavení zvolených při předcházející návštěvě stránky, např. rozložení obsahu, výběr lokality apod., abyste je nemuseli znovu nastavovat. Pomocí těchto cookies zjišťujeme, zda vám již byla nabídnuta určitá služba nebo poskytujeme informace z vaší aktuální oblasti, pokud souhlasíte se sdílením takových informací. Ačkoli použití těchto cookies záleží výhradně na vašem nastavení, jejich případným vypnutím byste mohli přijít o některé služby, které byhom vám mohli poskytovat.
Reklamní soubory cookie
Reklamní soubory cookie můžeme používat na našich webových stránkách na zobrazení obsahu a reklam, které jsou přizpůsobené vašim zájmům. Tyto cookies mohou shromažďovat informace o vašich zvycích při prohlížení našich webových stránek. Mohou být využity i na rozpoznání vaší opětovné návštěvy některé z webových stránek, které jsou součástí naší sítě. Tímto způsobem můžeme poskytovat na našich webových stránkách obsah a reklamy, které jsou pro vás relevantnější a efektivnější cílit přímou marketingovou komunikaci, ale i omezit počet zobrazení reklam a měřit efektivnost reklamních kampaní.
Soubory cookie třetích stran
Na stránkách jsou propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být po dobu používání našich webových stránek vytvořeny soubory cookies, které nepodléhají kontrole naší společnosti. Jde například o případ, kdy prohlížená webová stránka používá nástroj na analýzu nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (například nástroje společností Google) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí strany, např. YouTube nebo Facebook. To má za následek přijetí souborů cookie od těchto služeb třetích stran. Naše společnost nemůže mít kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům cookie. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, přečtěte si zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie těchto služeb.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Podle zákona můžete jako návštěvník webové stránky nesouhlasit s ukládáním vašich anonymizovaných údajů. Vaše návštěva tedy v budoucnosti nebude zaznamenávaná. Cookies, které se na webových stránkách používají, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je přednastavena na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho prohlížeče / zařízení. Návod na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Pokud používáte rozlišné zařízení na přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies. Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies změníte. Vypnutí některých cookies však může mít dopad na funkčnost našich webových stránek.
Pro služby společnosti Google je možné též využít stránku pro zrušení.

Google Analytics

Na naší stránce sbíráme a ukládáme údaje pomocí trackovacího nástroje na marketingové účely a na účely optimalizace. Naše stránka na to využívá Google Analytics, službu od Google inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači, a které umožňují analýzu používání. Informace o Vašem používání stránky, vytvořené pomocí Cookies, přenese společnost Google zpravidla na server Google v USA a uloží je tam. Vaši IP adresu ale Google v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském Hospodářském Prostoru zkrátí (anonymizuje). Tím se IP adresy získané pomocí Google Analytics zkrátí. Toto opatření má zabránit, aby Google dokázal spojit IP adresy s osobními údaji. Jen ve výjimečných případech se přenáší na server Google v USA úplná IP adresa, která se tam zkrátí. Na objednávku provozovatele této stránky použije Google tyto informace na vyhodnocení používání stránky, za účelem zhotovení reportů o aktivitách na stránce a na poskytnutí dalších služeb provozovateli, které jsou spojeny s používáním stránky a internetu. IP adresa v prohlížeči se v rámci Google Analytics nepropojí s dalšími údaji společnosti Google.

Bez vašeho výslovného souhlasu nepoužijeme trackovací nástroje, abychom bez vašeho vědomí shromažďovali vaše osobní údaje, odevzdávali tyto údaje třetím stranám a marketingovým platformám nebo propojovali tyto údaje s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prostřednictvím webové aplikace tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů udělujeme souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu mou osobou poskytnutých, a to zejména svého jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla (dále jen „Osobní údaje“) společnosti Křupavý krab s.r.o, IČO: 12345678, se sídlem Primátorská 296/38 a číslo domu, Praha 8, PSČ 18000 jako správci Osobních údajů (dále jen „Správce“).

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytování nebo dodání mnou objednaného zboží a služeb, a dále poskytování důležitých informací o produktech a službách Správců a jiných subjektů včetně zasílání nabídek zboží a služeb na požádání, a to i elektronickými prostředky (především telefonicky, emailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Za důležité informace o produktech a službách jsou považovány zejména tyto informace:

oznámení o vydání nové verze nebo změnách funkčnosti používání aplikace nebo službyoznámení o funkcionalitách, které souvisí se změnou legislativyupozornění na důležité nastavení aplikací nebo služeb a návody na webových stránkách provozovatele, které souvisí se změnou legislativy nebo mají zásadní dopad na využívání produktů a služeb provozovatelefakturace a účetní agendaa na realizaci dalších úkonů, které musí Správce vykonat, aby mohl uživatel řádně využívat zakoupené produkty nebo služby

Zároveň udělujeme souhlas s tím, že Správce může postoupit osobní údaje dalším zpracovatelům, kteří pro něj vykonávají další zpracování osobních údajů a subdodavatelské služby, avšak jen v rozsahu výše uvedených zásad a podmínek. Zároveň prohlašuji, že jsem osoba plnoletá a svéprávná, a že mám věk minimálně 18 let.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji dobrovolně a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Poučení: Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat po přihlášení se na stránce https://kammedia.zavolatobsluhu.cz/posfront/dashboard nebo zasláním žádosti na adresu . Vaše osobní údaje budou smazány bezodkladně kromě případů, kdy vymazání osobních údajů znemožní řádné poskytování objednaných služeb nebo ochranu práv Správce (například vymáhání dlužné částky).

Čakajte prosím...